Rozmiar:
Kontrast:
Ochrona danych osobowych
STRONA GŁÓWNA / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

medical news.png (3 KB)

Polityka Informacyjna w SP ZOZ SPR w Częstochowie

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z zapisami z rozdziału III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem), i w celu przestrzegania praw osób, których dane dotyczą przy przetwarzaniu danych osobowych w SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zostały opracowane n/w. klauzule informacyjne: 

 •  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - Załącznik nr 1
 •  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych interesantów SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - Załącznik nr 2
 •  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla oferentów biorących udział w postępowaniu konkursowym - Załącznik nr 3
 •  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę - Załącznik nr 4
 •  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zamówienia publiczne - Załącznik nr 5
 •  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób zgłaszających skargi do SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie - Załącznik nr 6
 •  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób objętych monitoringiem wizyjnym - Załącznik nr 7
 •  Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych - Załącznik nr 8
 •  Klauzula informacyjna - zapytania ofertowe - Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób świadczących usługi w ramach umów cywilnoprawnych - Załącznik nr 10
 •  Klauzula informacyjna dotycząca wystawiania faktur - Załącznik nr 11
 •  Klauzula informacyjna dla osób odbywających praktyki - Załącznik nr 12 
 •  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 13
 •  Klauzula informacyjna: strona internetowa - Załącznik nr 14

2. Administratorem Pani/Pana danych jest SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, z siedzibą w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa, tel. 34 378 52 33, fax: 34 378 52 33, stacja@spr.czest.pl

3. W SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod nr tel.: 34 378 52 33, e-mail: iodo@spr.czest.pl

4. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.