Rozmiar:
Kontrast:
STRONA GŁÓWNA / Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

fe.jpg (43 KB)

Projekt pn. „Ergonomiczne Pogotowie”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

 

Okres realizacji: 08.05.2023 – 30.11.2023

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Jana Kilińskiego 10

NIP: 5732322208, REGON: 001232787

Całkowita wartość projektu: 206 589,38 PLN
Wydatki kwalifikowalne:       206 589,38 PLN
Kwota dofinansowania:        175 600,97 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego: 175 600,97 PLN 

 

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, poprzez wyposażenie stanowisk pracy w bardziej ergonomiczny sprzęt oraz przeprowadzenie szkoleń, których potrzeba odbycia została zidentyfikowana w ramach przeprowadzonej Analizy. 

 

Czynniki ryzyka zidentyfikowane podczas analizy zostaną ograniczone dzięki wyposażeniu stanowisk pracy w sprzęt minimalizujący negatywne skutki długotrwałej pracy przed komputerem w siedzącej pozycji, a dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy będą mogli sami wprowadzać profilaktykę przeciwko negatywnym czynnikom zdrowotnym, co poprawi ich stan zdrowia.

 

Zaplanowane do realizacji wskaźniki w ramach projektu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [25 osób] Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [50 osób]


fe.jpg (43 KB)

Projekt pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, 10.1.

Infrastruktura Zdrowia – projekt związany z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w rejonie””

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa:  X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Działanie: 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
Okres realizacji:     01.06.2020 r. – 30.09.2020 r.

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Kilińskiego 10, 42-202 Częstochowa

NIP: 573-232-22-08, REGON: 001232787

Nr umowy o dofinansowanie:      UDA-RPSL.10.01.00-24-02FG/20-01
Całkowita wartość projektu:  2.010.852,41 PLN
Wydatki kwalifikowalne:   2.010.852,41 PLN
Kwota dofinansowania EFRR: 1.709.224,55 PLN
Kwota dofinansowania Budżet Państwa: 201.085,24 PLN
Środki własne: 100.542,62 PLN

Główny cel projektu:

W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i aparatury medycznej, ambulansów, środków ochrony osobistej oraz środków do dezynfekcji dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, celem poprawy jakości, a także dostępności pomocy i świadczeń medycznych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wszystkie działania w ramach projektu nakierowane były na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie choroby COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.


fe.jpg (43 KB)

Projekt pn. „Ergonomia w Pogotowiu”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Okres realizacji: 1.09.2021 – 30.06.2022

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, ul. Jana Kilińskiego 10

NIP: 5732322208, REGON: 001232787

Całkowita wartość projektu: 506 270,00 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 506 270,00 PLN
Kwota dofinansowania: 430 329,50 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego: 430 329,50 PLN 

Główny cel projektu: eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej pracowników w miejscu pracy, poprzez modernizację stanowisk pracy oraz udział pracowników w szkoleniach 
w SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 

Zaplanowane do realizacji wskaźniki w ramach projektu:

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [60 osób] Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [160 osób]

Ogłoszenie: Pobierz Regulamin: Pobierz Załączniki: Pobierz Wyniki: Pobierz

uelogo.jpg (55 KB)

W ramach projektu „Wsparcie Zespołów Ratownictwa Medycznego w Częstochowie w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie  zyskał dwa nowe ambulanse ratunkowe marki Mercedes Sprinter, wyposażone w  nowoczesne, niezawodne systemy, spełniając tym samym najwyższe wymagania bezpieczeństwa i jakości. Wartość projektu to: 1 191 098,76 PLN, kwota przyznanego dofinansowania to: 1 040 000,00 PLN, wkład własny Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie to: 151 098,76 PLN. 


uelogo1.jpg (33 KB)

W ramach projektu „Zakup ambulansu spełniającego wymagania normy PN:EN 1789 – Pojazdy medyczne i ich wyposażenie – Ambulanse drogowe właściwe dla ambulansów typu B i C, oraz środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie  zyskał nowy ambulans ratunkowy marki Mercedes Sprinter  wyposażony w nosze z transporterem i uprzężą pediatryczną, respirator transportowy i defibrylator reanimacyjno-transportowy oraz w  nowoczesne, niezawodne systemy, spełniając tym samym najwyższe wymagania bezpieczeństwa i jakości. W ramach projektu zakupiono również odzież ochronną dla personelu (kombinezony i rękawice jednowazowe). Wartość projektu to: 542.833,01 PLN, kwota przyznanego dofinansowania to: 520.000,00 PLN, wkład własny Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie to: 22.833,01 PLN

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dba, by projekty były realizowane w sposób zgodny z przyjętymi zasadami, tj. w sposób jawny, etyczny i przejrzysty. W związku z tym zostało stworzone dedykowane narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, w tym nadużyć finansowych. Zgłoszenia nieprawidłowości podlegają analizie i pozwalają na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wypełnić formularz dostępny na stronie: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

lub wysłać wiadomość na adres: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

Szczegółowe informacje, w tym informacja o tym, jakie zdarzenia należy zgłaszać i w jaki sposób IZ proceduje zgłoszenia zamieszczone są pod ww. linkiem tj.: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/