Rozmiar:
Kontrast:
STRONA GŁÓWNA / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej http://spr.czest.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Markowski, stacja@spr.czest.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343785233. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

  • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Kilińskiego, drugie od strony ul. Perepeczki. Po wejściu do budynku od strony ul. Kilińskiego na poziom ,,0'' prowadzą schody. Po wejściu do budynku od strony ul. Perepeczki na poziom,,0'' prowadzą schody lub podjazd wózków. Wejście do budynku od strony ul. Perepeczki zabezpieczone jest domofonem.
  • W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na poziomie,,0''. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, pochylni i platform.
  • Osoby niepełnoprawne mogą korzystać z miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym na ogólnodostępnym parkingu miejskim zlokalizowanym przy ul. Perepeczki, około 150 metrów od budynku SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego.
  • Do budynku można wejść z psem asystującym.
  • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego na miejscu bądź online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille''a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

  • Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
  • Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
  • Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Wytworzył: Marian Nowak - Dyrektor

Opublikował: Sylwia Kasprzycka

Data wytworzenia: 2020-09-22

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2024-03-27