Rozmiar:
Kontrast:
STRONA GŁÓWNA / Polityka jakości

Polityka jakości

Stacja Pogotowia Ratunkowego

Częstochowa, dnia 20.06.2023 r.

Polityka Jakości
                            

 Dążeniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Częstochowie jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w ramach świadczenia usług Państwowego Ratownictwa Medycznego w stanach nagłego zagrożenia życia, pozostawanie w całodobowej gotowości do udzielania świadczeń, organizowanie i wykonywanie transportu sanitarnego oraz medycznego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i w ramach innych umów.

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość udzielanych świadczeń, opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu medycznego.

Cel ten realizujemy poprzez:

indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
udzielanie świadczeń zdrowotnych zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów oraz stron zainteresowanych, 
ścisłą kontrolę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym ich etapie, 
z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
zakup nowych urządzeń do udzielania świadczeń zdrowotnych,
systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu, 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
optymalizację kosztów usług i wzrost efektywności ekonomicznej,
ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika, 
określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
uwzględnianie kontekstu SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego przy planowaniu działań operacyjnych,
ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych.
Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora oraz pracowników o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN–EN ISO 9001:2015.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakości wraz z pracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością oraz będziemy dbać o jej aktualność.

Dyrektor
Marian Nowak