Rozmiar:
Kontrast:
Usługi
STRONA GŁÓWNA / Usługi

Usługi

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
świadczy usługi w zakresie:

Zabezpieczenia medycznego różnego rodzaju imprez

Zabezpieczenia medycznego różnego rodzaju imprez

Więcej
Transportu sanitarny w ramach POZ lub komercyjny

Transportu sanitarny w ramach POZ lub komercyjny

Więcej
Wystawiania opinii dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Wystawiania opinii dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Więcej

Zabezpieczenia medycznego różnego rodzaju imprez

stock-photo-female-and-male-doctors-or-nurses-wearing-scrubs-and-protective-mask-and-goggles-banner-1631174518.jpg (235 KB)

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego różnego rodzaju imprez o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjnym lub sportowym organizowanych zarówno przez osoby/firmy prywatne jak i instytucje samorządowe.

W zależności od kategorii imprezy zapewniamy obsługę medyczną w postaci:

 • karetki z ratownikami, lub
 • karetki z ratownikiem/pielęgniarką i lekarzem, lub
 • patrole medyczne.

Ceny za zabezpieczenie imprez uzależnione są od kategorii imprezy i składu osobowego zespołu.
Bliższe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer:
(34) 37 85 200 lub (34) 37 85 233, 37 85 240, 37 85 127..

Transportu sanitarny w ramach POZ lub komercyjny

Rectangle 18.png (225 KB)

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie świadczy usługi transportu sanitarnego w następujących zakresach: 

 • transport sanitarny w ramach POZ oraz na podstawie zawartych umów 
 • transport sanitarny komercyjny (płatny) 

W celu realizacji ww. zadań Stacja dysponuje ambulansami sanitarnymi spełanijącymi wszelkie przepisy obowiązujące w tym zakresie. W zależności od rodzaju zleconego transportu w skład zespołu wchodzą odpowiednio: lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka, sanitariusz lub kierowca. 
W sprawie transportu należy kontaktować się z Biurem Wezwań: 
tel. (34) 37 85 200 

Transport sanitarny w ramach POZ oraz na podstawie zawartych umów 

Zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcą, które finansowane są w całości przez NFZ. 

Przewóz obejmuje: 

 • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym; 
 • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym; 
 • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem; 
 • przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), celem wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego
 • zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem; 
 • przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej. 

Świadczenia transportu sanitarnego w poz dostępne są od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00, 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Transport sanitarny "daleki" w POZ

Aby skorzystać z transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ pacjent (jego rodzina albo opiekun prawny) powinien wystąpić z wnioskiem do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Wniosek taki należy złożyć w oddziale Funduszu, do którego należy pacjent. 

Po rozpatrzeniu wniosku, dyrektor oddziału Funduszu wyda pisemnie stosowną decyzję. 

Transport sanitarny na rzecz innych podmiotów

Stacja Pogotowia Ratunkowego realizuje transport sanitarny na podstawie zawartych umów z innymi podmiotami, takimi jak: szpitale, 
przychodnie, 
zakłady pracy 
itp. 

Finansowanie tych usług 
w całości spoczywa 
na podmiocie zlecającym transport. 

Transport sanitarny na rzecz osób fizycznych

Stacja świadczy odpłatne usługi transportu sanitarnego zarówno na terenie miasta Częstochowa jak i w dowolne wskazane miejsce na terenie kraju lub poza granicami. Transport sanitarny realizowany jest specjalistycznymi środkami transportu z profesjonalną obsługą. Skład zespołu transportowego może być dowolnie dobrany pod indywidualne zlecenie i wymogi pacjenta/zleceniodawcy.

Koszt pracy zespołu transportowego uzależniony jest od jego składu osobowego! 

Wystawiania opinii dot. zabezpieczenia medycznego imprez masowych

Rectangle 22.png (236 KB)

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego jest instytucją upoważnioną do wydawania opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia medycznego imprez masowych na obszarze swojego działania 
podstawa prawna: art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z 2009r. z późn. zm.).

Wnioski o wydanie w/w opinii należy składać w sekretariacie Stacji w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 10 - nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej. 
Opinie wydawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

Opłatę za wystawienie opinii w wysokości należy wpłacić:

 • gotówką w kasie Stacji, w godz. od 8.00 do 14.00 lub 
 • przelewem na konto ESBANK 

Bank Spółdzielczy 59 8980 0009 2011 0093 5331 0001.

Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku. Za dokonaną wpłatę Stacja wystawia fakturę VAT. 

Dodatkowe informacje na temat wydawania opinii można uzyskać w Dziale Zdrowotnym Stacji 
pod nr tel. (34) 37 85 233 wew. 328 lub 339.


Uzgodnienia zabezpieczenia imprezy nie będącej imprezą niemasową

Jako dysponent zespołów ratownictwa medycznego Stacja opiniuje również zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy niebędące imprezami masowymi. 

Art. 65 a ust. 3 ppkt 3d 
"Organizator imprezy jest obowiązany (.) sporządzić plan określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący(.) rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym" 

Dokumenty, w plan zabezpieczenia, należy złożyć w sekretariacie Stacji przy ul. Kilińskiego 10, III piętro. Odbiór opinii osobisty lub za pośrednictwem poczty.