Rozmiar: A A A
Kontrast: A A A A
STRONA GŁÓWNA / Polityka jakości

Polityka jakości

Stacja Pogotowia Ratunkowego

Dążeniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Częstochowie jest stałe spełnianie wymagań Pacjentów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych
w ramach świadczenia usług Państwowego Ratownictwa Medycznego w stanach nagłego zagrożenia życia, pozstawanie w całodobowej gotowości do udzielania świadczeń, organizowanie i wykonywanie transportu sanitarnego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
i w ramach innych umów oraz udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Naszym Pacjentom pragniemy zapewnić kompleksową jakość udzielanych świadczeń,
opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej wiedzy medycznej popartej kierunkowym wykształceniem i doświadczeniem zatrudnionego u nas personelu medycznego.

Cel ten realizujemy poprzez:

 • Indywidualne i rzetelne podejście do Pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Pacjentów oraz stron zainteresowanych,
 • Ścisłą kontrolę procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na każdym ich etapie,
  z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • Zakup nowych udządzeń do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • Systematyczne szkolenie personelu umożliwiające własciwe wykorzystanie nowoczesnego
  sprzętu,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększania jakości wykonywanej pracy,
 • Optymalizację kosztów usług i wzrost efektywności ekonomicznej,
 • Ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych
  jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
 • Określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • Uwzględnienie kontekstu SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego przy planowaniu działań
  operacyjnych,
 • Ciągłe doskonalenie swoich usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • Spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Dyrektora oraz pracowników
o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Pacjentów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Jakości wraz z paracownikami będziemy promować i stosować z należytą starannością oraz będziemy dbać o jej aktualność.

Dyrektor
lek.med. Marian Nowak